Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną pod adresem www.castor.pl oraz www.castorland.pl, przez: Castor Drukarnia i Wydawnictwo Marek Bryła, Wojciech Lipiński spółka jawna w likwidacji z siedzibą w Krakowie przy ulicy Łokietka nr 119, kod 31-263. wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmiescia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000110603, NIP 6760010929, REGON 350212780, zwaną dalej: „Castor”.

§1

 1. Dane osobowe przekazywane przez klientów www.castor.pl oraz www.castorland.pl są przetwarzane przez Castor Drukarnia i Wydawnictwo Marek Bryła, Wojciech Lipiński spółka jawna w likwidacji z siedzibą w Krakowie. Powierzone dane osobowe są wykorzystywane: a) w celu realizacji umowy, b) jeśli klient wyrazi na to zgodę, w celu informowania o nowych produktach, usługach oraz promocjach oferowanych przez Castor.
 2. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych.
 3. Klient ma prawo dostępu do swoich danych oraz ich poprawiania - na stronie www.castor.pl oraz www.castorland.pl w zakładce "Twój Profil". Klient po zarejestrowaniu ma wgląd do swoich danych oraz może je zmieniać. Powierzone dane osobowe są przechowywane i zabezpieczone zgodnie z zasadami określonymi w obowiązujących przepisach prawa. Sklep internetowy działający pod adresem www.castor.pl oraz www.castorland.pl prowadzony jest przez Castor Drukarnia i Wydawnictwo Marek Bryła, Wojciech Lipiński spółka jawna w likwidacji z siedzibą w Krakowie przy ulicy Łokietka nr 119, kod 31-263. wpisaną do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmiescia w Krakowie, XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000110603, NIP 6760010929, REGON 350212780.1.4 Niniejszy regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

§2

 1. Castor świadczy następujące Usługi drogą elektroniczną:
  1. zawieranie umów sprzedaży wysyłkowej puzzli i gier planszowych,
  2. forum,
  3. katalog dostępnych puzzli i gier planszowych,
  4. informowanie o aktualnych promocjach i ofertach Castor.
 2. Szczegółowe zasady zawierania umów sprzedaży wysyłkowej z wykorzystaniem stron internetowych określone zostały w Regulaminie sprzedaży on-line puzzli i gier planszowych.
 3. Wszelkie prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Usługi, w szczególności prawa autorskie, prawo odrębne do baz danych, prawa z rejestracji znaków towarowych, przysługują Castor.

§3

 1. Z Usługi może korzystać każda osoba odwiedzająca stronę internetową dostępną pod adresem www.castor.pl oraz www.castorland.pl, z zastrzeżeniem § 4 ust. 1.
 2. Korzystanie z usług 2.1.2 - 2.1.4, o których mowa w § 2, jest bezpłatne.

§4

 1. Prawidłowe korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Castor możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny usługobiorcy następujących minimalnych wymagań technicznych:
  1. zastosowania przeglądarek Firefox, Mozilla, Opera lub Internet Explorer 6.0 lub nowszych, z zainstalowanym oprogramowaniem do obsługi Java Scriptu.
  2. w pewnych przypadkach oprogramowania, Flash 5 lub nowszego, Acrobat Reader oraz programów dekompresujących.
 2. Strona internetowa jest optymalizowana do rozdzielczości 1024 x 768.
 3. Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja i umożliwienie instalacji oraz odczytu plików cookies.
 4. Castor nie ponosi odpowiedzialności za problemy techniczne bądź ograniczenia techniczne występujące na sprzęcie komputerowym, z którego korzysta użytkownik, a które uniemożliwiają użytkownikowi korzystanie z usług, o których mowa w § 2 ust. 1.

§5

 1. Niedozwolonym jest korzystanie z usług świadczonych przez Castor w celu naruszającym obowiązujące prawo.

§6

 1. Korzystający z usługi Forum publikuje swoje komentarze i opinie wyłącznie na własną odpowiedzialność. Castor nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane przez usługobiorców w usłudze Forum.
 2. Niedopuszczalne jest umieszczanie przez usługobiorców na Forum treści sprzecznych z prawem, wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej, czy też propagujących przemoc.
 3. Niedopuszczalne jest również umieszczanie przez usługobiorców na Forum przekazów reklamowych.
 4. Castor zastrzega sobie prawo do usunięcia z Forum wybranych wiadomości bez podania przyczyn.

§7

 1. Wszelkie reklamacje dotyczące świadczonych przez Castor usług drogą elektroniczną należy zgłaszać na adres siedziby Castor w Krakowie, ul. Łokietka 119, 31-263 Kraków.
 2. Reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko i dokładny adres składającego reklamację jak również dokładny opis i powód reklamacji.
 3. Reklamacje rozpatrywane będą przez Castor niezwłocznie, w kolejności wpływania.
 4. O sposobie rozpatrzenia reklamacji osoba składająca reklamację poinformowana zostanie w sposób, w jaki została zgłoszona reklamacja, na adres podany w reklamacji.

§8

 1. Prawem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających ze świadczenia usług drogą elektroniczną przez Castor jest prawo polskie. Wszelkie spory będą podlegały rozstrzygnięciu przez sąd powszechny.
Loading...